signature-3113182_1920

Zachęcam Państwa do skorzystania z mediacji. 
Jako adwokat jestem osobiście przekonana, że mediacja w wielu przypadkach pozwala uniknąć długich i kosztownych postępowań sądowych. 
Z powyższego względu ukończyłam szkolenie pozwalające mi wykonywać zawód mediatora sądowego, którego program jest zgodny ze Standardami Szkolenia Mediatorów, uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007r. 

Mediacja polega na tym, że wszystkie strony sporu dobrowolnie wyrażają zgodę na  rozmowę w celu wypracowania porozumienia, które ten spór zakończy. Efektem uzgodnień stron jest ugoda, którą można przedstawić do zatwierdzenia sądu. W sytuacji gdy sąd ugodę zatwierdzi, ma ona moc prawną ugody zawartej przed sądem i może stać się tytułem wykonawczym.
Do mediacji można zgłosić się w trakcie trwającego już postępowania sądowego, jak i przed jego rozpoczęciem. Postępowanie jest poufne.
Spotkania mediacyjne prowadzi mediator, który powinien być bezstronny i neutralny w stosunku do uczestników mediacji.

Mediacja ma wiele zalet. Przede wszystkim jest dużo szybszym, w stosunku do postępowania sądowego, sposobem rozstrzygnięcia sporu. Podczas, gdy sprawa w sądzie może się toczyć nawet kilka lat, korzystając z instytucji mediacji, możemy spór rozwiązać już podczas pierwszego spotkania.
Kolejną zaletą mediacji jest to, że jest ona w większości przypadków tańsza niż postępowanie przed sądem. Postępowanie mediacyjne nie jest tak bardzo sformalizowane jak postępowanie sądowe. Bardzo ważne jest również to, że w czasie mediacji zaangażowane strony biorą sprawy w swoje ręce i mogą wypracować rozwiązanie, które jest dla nich satysfakcjonujące. W przypadku, gdy sprawa trafia do sądu, przynajmniej jedna strona jest przeważnie niezadowolona z treści wydanego orzeczenia (ponieważ przegrywa). Mediacja daje realną możliwość ograniczenia tego ryzyka.